Friday, 2 December 2011

Gambar-gambar Sepanjang Pengajaran Makro(2)
Gambar-gambar Sepanjang Pengajaran Makro

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu (ringkasan)


8.45  – 10.15 
pagi

2 Cemerlang

Bahasa Melayu Pemulihan


Tajuk             :   Suku kata  kv , kv+kv dan perkataan kvk
Kemahiran  :  Mengenal, menyebut dan menulis  suku kata kv, kv+kv
                        dan perkataan kvk
Hasil
Pembelajaran  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
                             dapat mengenal,  menyebut dan menulis  suku kata
                             kv,kv+kv dan perkataan kvk
Aktiviti :  1. Murid menyebut gambar yang dipaparkan guru.
                2. Murid menyebut ceraian kad suku kata
                3. Murid menulis suku kata menjadi perkataan
                4. Murid menjalankan latih tubi bersama guru.
                5. Murid menyelesaikan lembaran kerja.
BBM :   Kad suku kata kv, kv+kv, kv+kv+kv warna dan gambar.

Rancangan Pelajaran Tahunan Pemulihan Bahasa Melayu

Pengajaran Makro

Definisi Makro
n  Makro bermaksud awalan yang banyak
n  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup
n  Merupakan simulasi  satu pengajaran yang lengkap kpd satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu
n  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari.

Objektif Pengajaran Makro
n  Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih.
n  Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar
n  Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yg berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar

Kepentingan Pengajaran makro
n  Memberi peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang .
n  Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah
n  Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa orang pelajar
n  Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk menjadi guru

Matlamat makro
n  Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yg tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak
n  Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa mengajar
n  Pendedahan yg dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran
n  Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar

Perancangan
n  Kejayaan bergantung kpd perancangan yg rapi.
n  Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk
n  Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya
n  Pengetahuan sedia ada
n  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)
n  Sumber P&P
n  Penerapan Nilai murni
n  Penggabungjalinan kemahiran

Komponen Penyampian
n  Set induk si
n  Perkembangan- langkah pengajaran.
n  Strategi pengajaran

Langkah pengajaran makro
n  Set Induksi
n  Perkembangan
n  penutup

Pengajaran Mikro

Definasi Pengajaran Mikro
Pengajaran Mikro (PM)- satu teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek-aspek tertentu seperti set induksi /motivasi,penyoalan,variasi rangsangan ,penggunaan papan kapor, alat bantuan mengajar,pengukuhan ,penutup dan lain-lain.
<2>Tempoh Masa dan Penglibatan
 • Tempoh pengajaran ialah antara 10-15 minit dan dilaksanakan dalam satu kumpulan 25-30 orang guru pelatih /bakal guru.
  Rasionala•PM memberi peluang kepada GP/BG untuk mempraktikkan /mencubakan teori-teori pembelajaran .b•Melatih kecekapan bertutur,menulis dan menyesuaikan diri dengan situasi kelas sebelum memasuki kelas sebenar.c.Mengetahui kekuatan/kelemahan pengajaran GP/BG melalui melalui rakan/tayangan video
  Sejarah Pengajaran Micro1.•PM mula diperkenalkan oleh seorang pendidik benama Robert Bush dan Wight Allen dari Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Pengajaran di Universiti Stanford California Amerika Syarikat pada tahun 1961.2•Idea ini berkembang ke seluruh dunia dan menjadi amalan dalam pendidikan guru.
  Objektif Pengajaran Micro1•GP berpeluang mempraktikkan kemahiran mengajar .2•Mempelajari teknik mengajar dalam keadaan yang tenang3. Melatih diri dan mencuba berbagai teknik ,teori pembelajaran ,kaedah dan strategi P&P.4•Melalui rakaman video GP/BG dapat melihat situasi sebenar ,gaya ,stail(style) guru bercakap,berdiri ,berhadapan dengan kelas .5•Melalui perbincangan selepas sesi pengajaran, BG dapat memahami kekuatan/kebaikan/kelemahan /kesalahan pengajaran dan seterusnya berusaha memperbaiki kelemahan pengajaran beliau.6•Meningkatkan keyakinan untuk menghadapi situasi sebenar.
  Model-Model Pengajaran Micro.
  1•Model I -Allen dan Bush2•Merancang-Mengajar-Berbincang-Merancang semula-mengajar-berbincang.3•Model II –George Brown4•Merancang-Mengajar –Berbincang.5•Model III -Kombinasi Model I dan II
  6•Pengenalan-Perancangan-Pelaksanaan –Maklum balas 
  Model III
  1.Pengenalan-Konsep PM diperkenalkan, komponen kemahiran dibincang, borang bimbingan dan senarai semak disediakan,satu sesi tayangan video disediakan bagi menilai pengajaran guru.2•Perancangan-Bakal Guru yang akan mengajar dipilih,dan merancang pengajaran untuk 5-15 minit .3•Perlaksanaan-Dalam sesi pengajaran seorang Bakal Guru berlakun menjadi guru dan 5-8 orang menjadi murid.Pengajaran guru dirakamkan.4•Peringkat Maklum Balas -Selepas sesi pembelajaran ,BG membuat analisis tafsiran dan rumusan terhadap hasil penilaian yang didapati daripada pemerhatian mereka yang direkodkan dalam borang bimbingan berdasarkan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran guru.Rakaman video diulang tayang untuk rujukan.  • Dipetik daripada :http://sukosenseipedg.blogspot.com/2009/02/kuliah-5-pengajaran-mikro.html
 • Tuesday, 25 October 2011

  Hikayat Sang Kancil dan Monyet

  Pemulihan Khas


  Pengenalan 
  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis, mengira (3M) perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip "menyelesaikan masalah seawal mungkin" supaya tidak menjadi kronik dan berterusan hingga ke tahap 2 persekolahan rendah atau ke peringkat persekolahan menengah rendah.
      Perbezaan minat, pengalaman,bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau "terbelakang" menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam.Justeru, melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.

  Definisi 
  Satu jenis pendidikan yang cuba memenuhi kehendak mereka yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kagagalan belajar yang tidak dapat ditentukan, faktornya termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing-masing.


  Konsep

  Program Pendidikan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

  Matlamat
  Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.

  Objektif
   Setelah mengikuti program ini dalam masa yang ditentukan murid boleh :
     i)Menguasai kemahiran asas 3 M.
     ii)Meneruskan pembelajaran dikelas biasa.
     iii)Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.
     iv)Memberi peluang mereka berinteraksi dengan masyarakat untuk meluahkan perasaan mereka.

  Prosedur Pemilihan 
  1. Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
  1. Kenal pasti masalah murid.
  • Kenal pasti punca masalah murid.
  • Menjalin hubungan mesra dengan murid.
  • Menunjukkan penghargaan kepada murid.
  • Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
  1. Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
  • pendekatan bermain sambil belajar.
  • teknik bercerita.
  • teknik latih tubi.
  • teknik bersoal jawab.
  • teknik nyanyian.
  1. Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
  Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
  1. Menjalankan aktiviti pengukuhan.
  1. Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.

   Cara Mengenalpasti Murid yang Layak ke Program Pemulihan 
  •    Pemerhatian.
  •   Temubual / soal selidik.
  •    Hasil kerja murid.
  •    Pentafsiran rekod prestasi setengah / akhir tahun (Rekod Profil).
  •    Pentafsiran rekod ujian IPP3M.
  •    Ujian diagnostik.
  •    Ujian bulanan.

  Sumber:
  http://sekolah.mmu.edu.my/skayermolek/pmlhn_khas.htm

  Terima kasih cikgu.

  Gambar-gambar Sepanjang Pengajaran Makro(2)
  Gambar-gambar Sepanjang Pengajaran Makro

  Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu

  Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu (ringkasan)


  8.45  – 10.15 
  pagi

  2 Cemerlang

  Bahasa Melayu Pemulihan


  Tajuk             :   Suku kata  kv , kv+kv dan perkataan kvk
  Kemahiran  :  Mengenal, menyebut dan menulis  suku kata kv, kv+kv
                          dan perkataan kvk
  Hasil
  Pembelajaran  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
                               dapat mengenal,  menyebut dan menulis  suku kata
                               kv,kv+kv dan perkataan kvk
  Aktiviti :  1. Murid menyebut gambar yang dipaparkan guru.
                  2. Murid menyebut ceraian kad suku kata
                  3. Murid menulis suku kata menjadi perkataan
                  4. Murid menjalankan latih tubi bersama guru.
                  5. Murid menyelesaikan lembaran kerja.
  BBM :   Kad suku kata kv, kv+kv, kv+kv+kv warna dan gambar.

  Rancangan Pelajaran Tahunan Pemulihan Bahasa Melayu

  Pengajaran Makro

  Definisi Makro
  n  Makro bermaksud awalan yang banyak
  n  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup
  n  Merupakan simulasi  satu pengajaran yang lengkap kpd satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu
  n  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari.

  Objektif Pengajaran Makro
  n  Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih.
  n  Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar
  n  Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yg berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar

  Kepentingan Pengajaran makro
  n  Memberi peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang .
  n  Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah
  n  Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa orang pelajar
  n  Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk menjadi guru

  Matlamat makro
  n  Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yg tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak
  n  Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa mengajar
  n  Pendedahan yg dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran
  n  Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar

  Perancangan
  n  Kejayaan bergantung kpd perancangan yg rapi.
  n  Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk
  n  Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya
  n  Pengetahuan sedia ada
  n  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)
  n  Sumber P&P
  n  Penerapan Nilai murni
  n  Penggabungjalinan kemahiran

  Komponen Penyampian
  n  Set induk si
  n  Perkembangan- langkah pengajaran.
  n  Strategi pengajaran

  Langkah pengajaran makro
  n  Set Induksi
  n  Perkembangan
  n  penutup

  Pengajaran Mikro

  Definasi Pengajaran Mikro
  Pengajaran Mikro (PM)- satu teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek-aspek tertentu seperti set induksi /motivasi,penyoalan,variasi rangsangan ,penggunaan papan kapor, alat bantuan mengajar,pengukuhan ,penutup dan lain-lain.
  <2>Tempoh Masa dan Penglibatan
 • Tempoh pengajaran ialah antara 10-15 minit dan dilaksanakan dalam satu kumpulan 25-30 orang guru pelatih /bakal guru.
  Rasionala•PM memberi peluang kepada GP/BG untuk mempraktikkan /mencubakan teori-teori pembelajaran .b•Melatih kecekapan bertutur,menulis dan menyesuaikan diri dengan situasi kelas sebelum memasuki kelas sebenar.c.Mengetahui kekuatan/kelemahan pengajaran GP/BG melalui melalui rakan/tayangan video
  Sejarah Pengajaran Micro1.•PM mula diperkenalkan oleh seorang pendidik benama Robert Bush dan Wight Allen dari Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Pengajaran di Universiti Stanford California Amerika Syarikat pada tahun 1961.2•Idea ini berkembang ke seluruh dunia dan menjadi amalan dalam pendidikan guru.
  Objektif Pengajaran Micro1•GP berpeluang mempraktikkan kemahiran mengajar .2•Mempelajari teknik mengajar dalam keadaan yang tenang3. Melatih diri dan mencuba berbagai teknik ,teori pembelajaran ,kaedah dan strategi P&P.4•Melalui rakaman video GP/BG dapat melihat situasi sebenar ,gaya ,stail(style) guru bercakap,berdiri ,berhadapan dengan kelas .5•Melalui perbincangan selepas sesi pengajaran, BG dapat memahami kekuatan/kebaikan/kelemahan /kesalahan pengajaran dan seterusnya berusaha memperbaiki kelemahan pengajaran beliau.6•Meningkatkan keyakinan untuk menghadapi situasi sebenar.
  Model-Model Pengajaran Micro.
  1•Model I -Allen dan Bush2•Merancang-Mengajar-Berbincang-Merancang semula-mengajar-berbincang.3•Model II –George Brown4•Merancang-Mengajar –Berbincang.5•Model III -Kombinasi Model I dan II
  6•Pengenalan-Perancangan-Pelaksanaan –Maklum balas 
  Model III
  1.Pengenalan-Konsep PM diperkenalkan, komponen kemahiran dibincang, borang bimbingan dan senarai semak disediakan,satu sesi tayangan video disediakan bagi menilai pengajaran guru.2•Perancangan-Bakal Guru yang akan mengajar dipilih,dan merancang pengajaran untuk 5-15 minit .3•Perlaksanaan-Dalam sesi pengajaran seorang Bakal Guru berlakun menjadi guru dan 5-8 orang menjadi murid.Pengajaran guru dirakamkan.4•Peringkat Maklum Balas -Selepas sesi pembelajaran ,BG membuat analisis tafsiran dan rumusan terhadap hasil penilaian yang didapati daripada pemerhatian mereka yang direkodkan dalam borang bimbingan berdasarkan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran guru.Rakaman video diulang tayang untuk rujukan.  • Dipetik daripada :http://sukosenseipedg.blogspot.com/2009/02/kuliah-5-pengajaran-mikro.html
 • Hikayat Sang Kancil dan Monyet

  Pemulihan Khas


  Pengenalan 
  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis, mengira (3M) perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip "menyelesaikan masalah seawal mungkin" supaya tidak menjadi kronik dan berterusan hingga ke tahap 2 persekolahan rendah atau ke peringkat persekolahan menengah rendah.
      Perbezaan minat, pengalaman,bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau "terbelakang" menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam.Justeru, melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.

  Definisi 
  Satu jenis pendidikan yang cuba memenuhi kehendak mereka yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kagagalan belajar yang tidak dapat ditentukan, faktornya termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing-masing.


  Konsep

  Program Pendidikan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

  Matlamat
  Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.

  Objektif
   Setelah mengikuti program ini dalam masa yang ditentukan murid boleh :
     i)Menguasai kemahiran asas 3 M.
     ii)Meneruskan pembelajaran dikelas biasa.
     iii)Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.
     iv)Memberi peluang mereka berinteraksi dengan masyarakat untuk meluahkan perasaan mereka.

  Prosedur Pemilihan 
  1. Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
  1. Kenal pasti masalah murid.
  • Kenal pasti punca masalah murid.
  • Menjalin hubungan mesra dengan murid.
  • Menunjukkan penghargaan kepada murid.
  • Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
  1. Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
  • pendekatan bermain sambil belajar.
  • teknik bercerita.
  • teknik latih tubi.
  • teknik bersoal jawab.
  • teknik nyanyian.
  1. Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
  Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
  1. Menjalankan aktiviti pengukuhan.
  1. Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.

   Cara Mengenalpasti Murid yang Layak ke Program Pemulihan 
  •    Pemerhatian.
  •   Temubual / soal selidik.
  •    Hasil kerja murid.
  •    Pentafsiran rekod prestasi setengah / akhir tahun (Rekod Profil).
  •    Pentafsiran rekod ujian IPP3M.
  •    Ujian diagnostik.
  •    Ujian bulanan.

  Sumber:
  http://sekolah.mmu.edu.my/skayermolek/pmlhn_khas.htm

  Terima kasih cikgu.